Khamis, 28 Mac 2013

SURAH ALBAYYINAH, RUMI

SURAH ALBAYYINAH 
( KETERANGAN YANG JELAS )BISMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM

1) LAM YAKUNIL-LADZIINA KA-FARUU MIN
    AHLIL-KITAABI WAL MUSRIKIINA MUNFAK-KIINA
    HATTA TA'TIYAHUMUL BAYYINAH

2) RASUULUN MINALLAAHI YATLUU SHUHUFAN MUTHAHHARAH

3) FIIHAA KUTUBUN QAYYIMAH

4) WA MAA TAFARRAQAL-LADZIINA UUTUL-KITAABA
    LLLAMIN BA'DI MAAJAAT-HUMUL-BAYYINAH

5) WAMAA UMIRUU LLLAALIYA'BUDULLAHA MUKHLISIINA
    LAHUD-DIINA HUNAFAA-A WAYUQIIMUS-SHALAATA
    WA-YU'TUZ-ZAKAATA WADZAALIKA DIINUL-QAYYIMAH

6) INNAL-LADZIINA KAFARUU MIN AHLIL-KITAABI WAL
    MUSYRI-KIINA FII NAARI JAHANNAMA KHAALIDIINA
    FIIHAA ULAA-IKAHUM SYARRUL BARIYYAH

7) INNAL-LADZIINA AAMANUU WA AMILUUS-SHAALIHAATI
    ULAA-IKAHUM KHAYRUL BARIYYAH

8) JAZAA-UHUM INDA RABBIHIM JANNAATU ADNIN TAJRII MIN
    TAHTIHAL ANHAARU KHAALIDIINA FIIHAA ABADAA
    RADHIYAL-LAAHU ANHUM WA RADHUU ANHU DZAALIKA
    LIMAN KHASYIYA RABBAH.

4 ulasan:

Doa menghilangkan marah

Allahummaghfirlie dzanbie wa adzhib ghaidha qalbie wa ajirnie minassyaithaan. Artinya: Ya Allah ampunilah dosaku dan hilangkanlah marah h...