Thursday, 28 March 2013

SURAH AZ-ZALZALAH, RUMI

SURAH AZ-ZALZALAH (KEGONCANGAN)BISMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM

1) IDZAA ZULZILZTIL-ARDHU ZIL-ZAALAHAA

2) WA AKHRAJATIL-ARDHU ATS-QAALAHAA

3) WA QAALAL INSAANU MAA-LAHAA

4) YAWMA-IDZIN TUHADDITSU AKHBAARAHAA

5) BI ANNA RAABAKA AWHAA LAHAA

6) YAWMA-IDZIN YASHDURUN-NAASU ASYTAATAN
    LI YURAW A'MAALAHUM

7) FAMAN YA'MAL MITSQAALA DZARRATIN KHAYRAN YARAH

8) WAMAN YA'MAL MITSQAALA DZARRATIN SYARRAN YARAH

5 comments: